Årsmøte i Korgen il blir avholdt tirsdag 22. mars 2022 kl. 18.00 på klubbhuset.

Sakliste:

1. Godkjenning av stemmeberettigede.

2. Valg av dirigent.

3. Valg av referent.

4 .Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen.

5. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.

6. Årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.

7. Godkjenning av regnskap.

8. Behandle forslag og saker.

9. Fastsette medlemskontingent.

10. Vedta idrettslagets budsjett.

11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

12. Valg av:

      a) Leder og nestleder

      b) Økonomiansvarlig og sekretær

      c) Styremedlemmer og varamedlemmer

      d) Kontrollutvalg, to medlemmer og et varamedlem

      e) Representanter til ting og råd

      f) Medlem valgkomite og leder


Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 8. mars.


Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut her etter hvert som de er klar

Årsmelding 2021 Skigruppa.pdf

Årsmelding håndballgruppa 21.pdf

Årsmelding trimgruppa 2021.pdf

Årsmeldinger 2021 fotballgruppa KIL.pdf

Årsmelding Orientering 2021.pdf

Årsmelding hovedstyret 2021.pdf

Regnskap 2021.pdf

Kontrollutvalgets beretning for 2021 (1).pdf

Budsjett 2022.pdf