Årsmøte i Korgen il blir avholdt onsdag 15. mars 2023 kl. 18.00 på klubbhuset.

Sakliste:

1. Godkjenning av stemmeberettigede.

2. Valg av dirigent.

3. Valg av referent.

4 .Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen.

5. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.

6. Årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.

7. Godkjenning av regnskap.

8. Behandle forslag og saker.

9. Fastsette medlemskontingent.

10. Vedta idrettslagets budsjett.

11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

12. Valg av:

      a) Leder og nestleder

      b) Økonomiansvarlig og sekretær

      c) Styremedlemmer og varamedlemmer

      d) Kontrollutvalg, to medlemmer og et varamedlem

      e) Representanter til ting og råd

      f) Medlem valgkomite og leder


Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1. mars.


Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut her etter hvert som de er klar

Årsmelding 2022 Skigruppa.pdf

Årsmelding orientering 2022.pdf

Årsmøtepapirer fotballgruppa 22.pdf

Årsmelding håndball 22.pdf

Årsmelding hovedstyret 2022.pdf

Regnskap 2022 .pdf

Budsjett 2023.pdf