Årsmøte i Korgen il blir avholdt torsdag 21. mars 2024 kl. 18.00 på klubbhuset.

Sakliste:

1. Godkjenning av stemmeberettigede.

2. Valg av dirigent.

3. Valg av referent.

4 .Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen.

5. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.

6. Årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.

7. Godkjenning av regnskap.

8. Behandle forslag og saker.

9. Fastsette medlemskontingent.

10. Vedta idrettslagets budsjett.

11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

12. Valg av:

      a) Leder og nestleder

      b) Økonomiansvarlig og sekretær

      c) Styremedlemmer og varamedlemmer

      d) Kontrollutvalg, to medlemmer og et varamedlem

      e) Representanter til ting og råd

      f) Medlem valgkomite og leder


Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 7. mars.


Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut her etter hvert som de er klar.

Årsmelding hovedstyret 2023.pdf

Årsmelding 2023 Håndball.pdf

Årsmelding_2023_Skigruppa.pdf

Årsmelding orientering 23.pdf

Årsmelding fotball 23.pdf

Årsmelding Trim-volleyball.pdf

Regnskap 2023.pdf

Kontrollutvalgets beretning 2023.pdf

KIL budsjett 2024 (1).pdf