Krav om politiattest i Korgen Idrettslag

Klubben krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. 

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må klubben foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. 

Hva er politiattest/barneomsorgsattest?  I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser.

For mer informasjon om hvilke lovbrudd som omfattes, se politiregisterloven § 39. Ingen andre lovbrudd enn disse vil fremkomme på attesten.


I Korgen il blir ordningen håndtert på følgende måte: 

  • Politiattestansvarlig skal fylle ut et skjema og sende dette til de personene som skal framvise attest.
  • Den som skal framvise politiattest skal sende søknaden til politiet og det gjøres enkelt på nett.
  • Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø
  • Når søker har mottatt politiattest skal denne vises til Ingebjørn Nygård.


Innhenting av politiattest er gratis.


Kontaktinformasjon:

Styreoppnevnt politiattestansvarlig: Ingebjørn Nygård

Epostadresse: nestleder@korgen-il.no

telefon: 90198048


Ansvarlige for ordningen har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger som blir gitt.

Informasjon om politiattestordningen finner du ved å trykke på linken under:

Les mer om ordningen her 


Med vennlig hilsen

Styret i Korgen il